Úvod

5. marca 2017 bola zverejnená Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017). Je to komplexný dokument, ktorý poukazuje na súčasný nepriaznivý stav v cirkvi, ale aj na možnosti riešenia a obnovy cirkvi. Charta 2017 vznikla ako reakcia na súčasnú nepriaznivú situáciu v ECAV na Slovensku.

Pomenúva víziu rozvoja cirkvi, odmieta naopak súčasné centralizačné aktivity Predsedníctva ECAV na Slovensku (vedenie cirkvi), apeluje na členov synody, aby sa zasadili za ozdravenie a obnovu ECAV na Slovensku a odmietli manipulačné praktiky vedenia cirkvi.  V cirkvi vládne frustrácia a strach, medzi farármi a kaplánmi, ale aj laickými pracovníkmi. Stratila sa vzájomná dôvera a transparentnosť v riadiacich procesoch generálneho presbyterstva, generálneho predsedníctva a generálneho súdu. Účelovosť rozhodovania a (nečestne) získaná väčšina v týchto orgánoch vedie tieto cirkevné orgány k ich úplnému zlyhaniu. Kritici vedenia cirkvi sú prenasledovaní a odvolávaní z funkcií. Vedeniu blízki spolupracovníci – biskup a zastupujúci dištriktuálny dozorca Západného dištriktu – napr. zmarili volebný proces na obsadenie uvoľnej (opäť nie férovo) pozície dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu.  Reálne sme v stave kedy prestali pre vedenie cirkvi platiť pravidlá, dochádza k prenasledovaniu aktívnych pracovníkov v cirkvi, ktorí majú čo i len trocha odlišný názor od názorov vedenia cirkvi. Vedenie cirkvi od nás chce uniformitu, mlčanie a slepé nasledovanie. Je to smutné, ale je potrebné skonštatovať, že generálny biskup a generálny dozorca ECAV na Slovensku nie sú hodní nasledovania. Stratili našu dôveru. Prakticky ovládli rozhodovanie na generálnom presbyterstve získanou väčšinou, na generálnom súde a v predsedníctve Západného dištriktu personálnym obsadením. Tým, že ovládli aj generálny súd dochádza k rozsiahlemu konfliktu záujmov a účelovosti konania súdu. Rozhodujú si sami pre seba, podľa svojich predstáv. Toto všetko sa deje v čase a roku keď si pripomíname 500. výročie reformácie.

Tomuto konaniu je potrebné sa postaviť a nastaviť vedeniu cirkvi zrkadlo, pretože tu nejde len o nás, ale o budúcnosť cirkvi, predovšetkým cirkevných zborov a našich detí, budúcej generácie. Charta 2017 je dokument o reformačných hodnotách za ktorými si stojíme a o praktikách súčasného vedenia cirkvi, ktoré odmietame. V úvodnej časti obsahuje preambulu/zhrnutie, za ktorou nasledujú ciele charty. Ďalej dokument obsahuje programový dokument. Ten obsahuje v prvej časti výpovede o tom: Kde sa nachádzame; Kam chceme ísť; Akú ECAV na Slovensku nechceme a Akú ECAV na Slovensku chceme, ktoré sú zároveň formuláciou našej vízie (obnovy, rozvoja a zjednotenia). V druhej časti programový dokument Charty 2017 obsahuje vysvetľujúce články charty. V deviatich článkoch je podrobnejšie uvedené zdôvodnenie formulácie charty. Dokument umožňuje rozvinúť kritické i duchovné zamyslenia, diskusie a úvahy o našom ďalšom smerovaní, nie však v strachu a pri prenasledovaní, ale práve odmietnutím ľahostajnosti a odvahou priznať sa k dielu a zámerom Pána Ježiša Krista.

K augustu 2017 podpísalo Chartu 2017 spolu 700 signatárov z rôznych seniorátov ECAV na Slovensku, z toho 311 elektronicky na internete a ostatní formou podpisových hárkov, vrátane úvodnej skupiny signatárov.