Ciele Charty

●     Formulovať víziu ozdravenia a rozvoja našej cirkvi, aby sa obnovila vzájomná dôvera, transparentnosť v procesoch rozhodovania, akceptoval sa model otvorenej správy, participácie a spolupráce, a rozvíjala sa činnosť a služba v jednotlivých oblastiach pôsobenia cirkvi.
●     Podporiť novelizáciu cirkevnej ústavy, optimalizáciu územného členenia na tri dištrikty, zjednodušenie organizačnej štruktúry formou decentralizácie kompetencií na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory a podporiť obnovu práv a slobôd v cirkvi.
●     Podporiť transparentné voľby nových cirkevných predstaviteľov na úrovni dištriktov a súčasne s tým na celocirkevnej úrovni (ktoré budú odvodené od zastúpenia v orgánoch dištriktov a seniorátov), do novej zjednodušenej organizačnej štruktúry cirkvi.
●     Zastaviť prenasledovanie a rehabilitovať poškodených členov ECAV, ktorým bolo konaním ECAV na Slovensku a jeho ústredných orgánov a predstaviteľov poškodené dobré meno a boli poškodené ich práva, tak civilné ako aj cirkevné.
●     Zastaviť zneužívanie týždenníka Evanjelický posol spod Tatier, mesačníka Cirkevné listy, vydavateľstva Tranoscius, a.s. ako aj stránky www.ecav.sk na jednostrannú propagáciu názorov, poškodzovanie dobrého mena cirkvi i práv iných osôb a zabezpečiť vyvážené zastúpenie dištriktov v redakčných radách týchto médií.
●     Trvalo pracovať na obnove morálneho kreditu našej cirkvi, jej dôveryhodnosti a tak deklarovať a posilňovať reformačné zameranie cirkvi, aby sa nestalo, že reformácia zostane len na papieri.