Článok III – O vplyve médií, tlače a moci slova

  1. Božie slovo má nespochybniteľnú moc a autoritu. Ale aj každé vyrieknuté a napísané slovo má moc. Jazyk dokáže slovom pomôcť, ale aj ublížiť. Malý oheň dokáže zapáliť veľkú horu. Preto je veľmi dôležité slová vážiť, nepripúšťať ohováranie a manipulovanie písaným a ani hovoreným slovom.
  2. V duchu Kristovej lásky a apoštolských napomenutí chceme, aby naše slovo budovalo, pomáhalo, dvíhalo a povzbudzovalo druhých vo viere, zachraňovalo a nie aby lámalo, pálilo mosty, bezdôvodne ubližovalo a ničilo.
  3. Odmietame preto konanie redakcie týždenníka EPST, ktorý ostatných 8 rokov šíri dezinformácie o účelových disciplinárnych konaniach, robí propagandu vedeniu cirkvi a im spriazneným osobám, škandalizuje nepohodlných. Žiadosti o nápravu redakcia týždenníka zosmiešňuje a neakceptuje.
  4. Široká verejnosť tak dostáva zo stránok EPST skreslený obraz o reálnych hodnotách, problémoch a pomeroch v cirkvi. Svojich čitateľov dlhodobo zavádza a manipuluje s objektívnymi faktami a pravdou. V mnohých článkoch dáva priestor konšpiračnému videniu sveta, ktoré vyvoláva neopodstatnený strach a podnecuje k extrémizmu.
  5. Členovia redakcie EPST konajú v rozpore s etickým kódexom novinára. Svojím konaním porušujú civilné zákony a etické štandardy – o kresťanských nehovoriac. Žiadame preto vedenie vydavateľstva Tranoscius, a.s., ako aj akcionárov spoločnosti, aby vykonali účinné opatrenia na zamedzenie tohto neprípustného stavu.
  6. Žiadame rovnako predsedníctvo ECAV o objektivizáciu spravodajstva tak na oficiálnej internetovej stránke www.ecav.sk a tiež ich postojov zverejňovaných v týždenníku EPST.
  7. Problém je o to vážnejší, že v dnešnom svete internetu a sociálnych sietí sa každá manipulácia faktami stáva zapálenou fakľou pre rast netolerancie, extrémizmu a násilia. Naopak súčasný svet potrebuje nezaujaté spravodajstvo, kvalitný obsah a svedectvá o živote v cirkvi. Potrebujeme naopak využívať a rozvíjať moderné a zodpovedné formy masmediálnej komunikácie a tlačeného obsahu, ktoré budú budovať cirkev a nie ju ničiť.
  8. Pretože vedenie cirkvi spochybňuje aj legitímne právo na odpoveď, alebo reagovanie na oprávnené požiadavky členov cirkvi, je potrebné upraviť v cirkevno-právnych predpisoch aj petičné právo členov cirkvi, aby sa v oprávnených prípadoch musel zaoberať vznesenou požiadavkou resp. námietkou príslušný cirkevný orgán.