Článok IX – Výzva k čestnosti, reforme úradu a odmietnutiu ľahostajnosti

  1. Konanie vrcholných predstaviteľov cirkvi, ktoré bolo robené zjavne účelovo, nad rámec cirkevno-právnych predpisov alebo priamo v rozpore s nimi a dobrými mravmi nemôže byť platné a právoplatné. Takéto násilné vynucovanie si postavenia je odsúdeniahodné.
  2. Za takéto prečiny musia niesť dotknutí predstavitelia cirkvi osobnú zodpovednosť, to znamená majú ukončiť svoj politický zápas o udržanie si moci, majú zanechať prenasledovanie druhých a prekrúcanie právnych predpisov a dobrých mravov.
  3. Nemôžu byť znovu zvolení do čelným funkcií v cirkvi, nakoľko sa neosvedčili a spôsobili morálny a hodnotový úpadok cirkvi. Ich konaním sa prakticky stratila vzájomná dôvera, priamosť v komunikácii a transparentnosť pri riadení a smerovaní celej cirkvi.
  4. Takéto konanie je neprijateľné, pretože sa nezameriava na riešenie skutočných problémov a programových úloh, neposkytuje víziu rozvoja a smerovania cirkvi, ale rozdeľuje ľudí, deformuje hodnoty a prispieva k rastu extrémizmu a nenávisti v spoločnosti.
  5. Vyzývame členov ECAV na Slovensku k opusteniu ľahostajnosti, odmietnutiu prenasledovania pracovníkov v službe a k rozhodnutiu zastať sa spravodlivosti, pravdy, prejavov lásky a milosrdenstva pri správe veci cirkevných ako nás k tomu nabáda a vedie Božie slovo.
  6. Apelujeme na predsedníctva seniorátov, na zástupcov seniorátov na synode a členov synody, aby sa zasadili za ochranu hodnôt reformácie, obnovili právny stav a prijali reformu Ústavy ECAV na Slovensku, ktorá umožní decentralizáciu kompetencií a obnovu právneho poriadku.
  7. Apelujeme na členov ECAV na Slovensku: informujte sa o tom, aké rozhodnutia a za akých okolností dnes prijíma generálne presbyterstvo, vedenie cirkvi a senáty generálneho súdu; odmietnite centralizovaný model usporiadania ECAV na Slovensku a vznik jedného dištriktu pre celé územie Slovenska; podporte jednoduchú a transparentnú decentralizáciu ECAV na Slovensku – vznik 3 dištriktov a zrušenie Generálneho biskupského úradu ECAV ako organizačnej jednotky.
  8. Apelujeme na farárov a kaplánov združených v Združení evanjelických duchovných (ZED), aby sa zasadili za obnovu práv a slobôd, morálnych hodnôt a kreditu cirkvi ako sú formulované touto chartou.
  9. Žiadame zvolanie mimoriadnej Synody ECAV na Slovensku, ktorá začne riešiť prednesené zásadné otázky rozvoja ECAV na Slovensku.
  10. Konáme tak preto, aby sme neboli nerozhodní, bez názoru a ľahostajní k tomu akú budúcnosť vytvoríme a zabezpečíme pre nasledujúce generácie, naše deti a krajinu.