Článok I – Kto sme a aké sú naše korene

  1. Podľa Biblie cirkev je duchovným spoločenstvom – telom Pána Ježiša Krista. Ľudí v nej spája viera v Ježiša Krista ako Pána, Spasiteľa a Učiteľa a vzájomná láska a spolupatričnosť.
  2. Cirkev je teda v tomto svete jedným z nástrojov Božieho konania (nie je iba jednou z mnohých organizácií, hoci má navonok „svetskú“ organizačnú podobu).
  3. Jej základnými jednotkami sú cirkevné zbory, cez ktoré cirkev plní svoje poslanie na poli misie (zvestovania evanjelia), pastorácie, prisluhovania sviatostí a diakonie (služba starostlivosti chudobným, nevládnym, chorým a inak odkázaným ľuďom).
  4. Sme občania Slovenskej republiky, obyvatelia miest a obcí, kresťania, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku a členovia evanjelických cirkevných zborov, ktorí si cenia hodnotu kresťanskej rodiny.
  5. Nadväzujeme na predchádzajúce generácie evanjelikov a na hodnoty, ktoré vytvorili a zanechali. Vážime si prínos evanjelických osobností, ktoré výrazne prispeli k rozvoju cirkevných zborov, obcí a miest a celej spoločnosti.
  6. Na to, aby cirkevné zbory mohli plniť svoje poslanie a úlohy, potrebujú pracovať v prostredí cirkvi, ktorá podporuje ich prácu, rôznorodosť, špecifické a regionálne potreby, miestnu angažovanosť, ako aj obdarovania jednotlivých pracovníkov.
  7. Je neprijateľné, že dnes to stále nie je samozrejmé. Vedenie cirkvi (t. j. predsedníctvo ECAV na Slovensku  – generálny biskup a generálny dozorca) sa nevenuje vytváraniu vhodného prostredia pre rozvoj a obnovu cirkvi. Dokazujú to výsledky jeho činnosti.