Článok V – O rôznom ovocí centralizácie a decentralizácie

 1. Súčasná organizačná štruktúra bola ustanovená v roku 1994. Nedoriešila však zjednodušenie organizačnej štruktúry cirkvi a optimalizáciu územno-správneho členenia cirkvi. Preto už o niekoľko rokov bola v cirkvi zriadená reštrukturalizačná komisia, ktorá mala navrhnúť zjednodušenie štruktúry cirkvi. Činnosť Generálneho biskupského úradu (GBÚ) v podobe politického orgánu z 50. tých rokov XX. storočia nebola zrušená, ale naopak posilnená. Dnes je to najväčší administratívny útvar cirkvi.
 2. Po mnohých rokoch činnosti reštrukturalizačnej komisie sa jej činnosť zúžila len na obhajobu súčasného stavu resp. takého modelu, ktorý by zabezpečil pokračovanie súčasného predsedníctva ECAV vo funkcii aj na ďalšie obdobie. Ich kroky a správanie tomu nasvedčujú.
 3. Táto komisia nerešpektuje uznesenie C3 Synody z roku 2010 pripraviť zjednodušenie štruktúry cirkvi vytvorením troch dištriktov. Naopak, jej favoritom je model zrušenia oboch dištriktov, resp. vytvorenie jedného dištriktu pre územie celého Slovenska.
 4. Odmietame spochybňovanie úlohy a postavenia základných COJ – dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov – sú historický overené a opodstatnené.
 5. Osobitná a významná je úloha seniorátov najmä v pastorálnej spolupráci. Dištrikty majú efektívne biskupské úrady. Vedia na svojom území vhodne podporovať senioráty a zbory, zabezpečovať potrebnú administratívnu podporu a podporné nástroje.
 6. Návrhy na zrušenie súčasných dvoch dištriktov resp. zrušenie dištriktov nie sú ničím iným len zásadnou centralizáciou ECAV a snahou o zmenu jej demokratického a samosprávneho charakteru. Centralizácia v tomto prípade by znamenala prevzatie všetkých kompetencií dištriktu vedením cirkvi.
 7. Je to katolizácia prostredia našej cirkvi v tom zmysle, že ústredné postavenie v ňom bude mať generálny biskup, ktorý bude mať takmer neobmedzený časový mandát, ktorý bude takmer neodvolateľný a ktorý bude nekontrolovateľný. Aká je tenká hranica od slobody k diktatúre, stačí nám neurobiť teraz nič.
 8. Takýto generálny biskup by nemal žiadnu kapacitu venovať sa problémom v území, venoval by sa predovšetkým a opäť iba politike a svojim záujmom, čo by cirkev ďalej rozdeľovalo. Seniorom a seniorálnym dozorcom by pribudol ešte väčší diel práce, bez adekvátnej podpory. Centralizovaný GBÚ by bol vysoko formalizovaným štatistickým a riadiacim strediskom pre výkon rozhodnutí generálneho biskupa.
 9. Súčasné vedenie cirkvi potrebuje len nájsť inú, ďalšiu, formu udržania si moci a vplyvu v cirkvi, namiesto transparentného odovzdania končiaceho mandátu, na ktorý boli zvolení do funkcií.
 10. Dištrikty majú svoje historické opodstatnenie a v ostatných viac ako 200 rokoch boli na území dnešného Slovensko minimálne 3 dištrikty. Biskupské úrady dištriktov sú bližšie k seniorátom a cirkevným zborom. To sa nedá povedať o centralizovanom GBÚ.
 11. Dôležitým kritériom zjednodušenej organizačnej štruktúry cirkvi je nadviazanie na overenú historickú vývojovú kontinuitu, pri zachovaní demokratického, participačného a samosprávneho charakteru našej cirkvi vrátane priamej voľby predstaviteľov cirkvi a priameho zastúpenia predstaviteľov cirkevných zborov a seniorátov v orgánoch vyšších cirkevných organizačných jednotiek.
 12. Súčasťou funkčného modelu cirkvi je rešpektovanie najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku, ktorým je Synoda ECAV na Slovensku, rešpektovanie zákonnosti a rovnosti všetkých členov cirkvi pred zákonom, tak civilným ako aj cirkevným. Synoda je zároveň ústavodarný orgán našej cirkvi a má najvyššiu právomoc prijímať zásadné rozhodnutia a kontrolovať činnosť cirkvi.
 13. Kontrola v cirkvi má byť istená vnútornými kontrolnými mechanizmami a skladaním účtov celému spoločenstvu na konventoch cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov, ako aj na synode. Kto spochybňuje autoritu synody, ako najvyššieho orgánu cirkvi, navádza na zlé cesty a spochybňuje poriadok v našej cirkvi.    
 14. Mnohí predstavitelia cirkvi žijú vo falošnej predstave, že potrebujeme silné vedenie či silného generálneho biskupa so silnými kompetenciami. Žijú v predstave, že takéto vedenie či biskup pre nás vybaví viac a má viac kontaktov. Chcú byť vedení silným vodcom, boja sa prevziať vlastnú zodpovednosť za svoju budúcnosť.
 15. Čo reálne však takéto vedenie a biskup vybavili, ako dopredu posunuli našu cirkev? Nie je to pravý opak? Za posledných 10 rokov nastal útlm služby, pokles aktívnych pracovníkov v službe ako aj farárov a záujemcov o štúdium teológie, nastal pokles dôveryhodnosti a dôvery v cirkvi. Nie vedenie cirkvi, či silný biskup alebo vodca, ale jedine Pán Ježiš Kristus dá napredovanie, istoty a rast. Zrušené boli viaceré výbory cirkvi (napr. výbor zahraničnej misie, výbor pre kresťanské šafárenie), zrušená bola špecializovaná služba farárov pre mládež a diakoniu, Univerzitné pastoračné centrum Mosty bolo presunuté pod cirkevný zbor a ďalšie prípady.
 16. Preto je potrebné pripomenúť, že samostatne fungujúce a silné cirkevné zbory boli historicky vždy základom všetkej služby a združovania sa evanjelikov na miestnej úrovni v mestách a obciach. Prijímali farárov do služby. Farári v službe pastorálne spolupracovali v seniorátoch. Bola to a je veľmi osožná činnosť. Biskupské úrady dištriktov na svojom území efektívne vykonávali administratívnu, štatistickú a koordinačnú úlohu. Nezasahovali však do činnosti cirkevných zborov.
 17. Je zjavné, že súčasný GBÚ, ktorý nie je definovaný ani cirkevnou ústavou, je predovšetkým mocenským nástrojom Predsedníctva ECAV na Slovensku. Pokračovanie tohto útvaru by prinieslo iba ďalšie prehlbovanie stagnácie cirkvi.
 18. Generálne presbyterstvo by sa malo transformovať na Radu ECAV na Slovensku v ktorej budú mať rovnaké zastúpenie všetky tri dištrikty. Namiesto GBÚ by spoločné administratívne, informačné a dokumentačné činnosti pre cirkev zabezpečovala Kancelária ECAV na Slovensku, ktorá by bola organizačným útvarom Rady ECAV na Slovensku. K pracovníkom tejto kancelárie by patrili: tajomník, hovorca, vedúci centrálneho archívu, informačného centra a ústavu pamäti ECAV. Ostatné kompetencie a činnosti by sa decentralizovali na základné COJ.
 19. Systém zamestnávania farárov a kaplánov je potrebné reformovať, najmä presunom funkcie zamestnávateľa na nižšie COJ – na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory, ktoré ich budú môcť lepšie podporiť v ich službe. Zvýšenie transparentnosti prospeje aj systému a priebehu farárskych a kaplánskych skúšok.