Článok VII – O formálnosti, slávnostiach a skutočnej misii a múdrosti

 1. Služby je mnoho, ale pracovníkov málo. Aj z toho pohľadu má cirkevný predstaviteľ oceniť, podporiť a zastrešiť každého člena cirkvi, ktorý rozvíja misijnú prácu, doma vo svojom bydlisku, mimo svojho bydliska alebo v zahraničí.
 2. Služba laických pracovníkov v cirkevných zboroch má byť podporovaná a rozvíjaná vzdelávaním, zapájaním do jednotlivých činností služby, ako v duchovnej, tak aj v hospodárskej oblasti, zapájaním do práce s deťmi, mládežou, rodinami a staršími.
 3. Osobitne je potrebné privítať a podporovať rozvoj misijnej práce v prostredí stredoškolákov, vysokoškolákov v rámci univerzitných miest, pastorálnej práce v nemocniciach, ako aj znevýhodnených komunít obyvateľov.
 4. Rozvíjajme vlastné kapacity vzdelávania laických pracovníkov napr. prostredníctvom Biblickej školy v Martine, vlastných a osvedčených foriem vzdelávania.
 5. Členovia cirkvi, ktorí majú nadanie uplatniť svoj talent a zručnosti pri rozvoji miest, obcí a regiónov nech tak robia úprimne a múdro, aby sa prispelo k ekonomickému, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju krajiny.
 6. Preto je každý člen cirkevného zboru a každý, kto je ochotný sa zapojiť do týchto foriem služby, vzdelávania a misie vítaný a prospešný a jeho činnosť má byť ocenená. Toto je skutočná misia, slúžiť druhým a zvestovať evanjelium Ježiša Krista hľadajúcim.
 7. Oproti tejto službe je konanie formálnych podujatí a rôznych slávností bez hlbšieho dôvodu a príčiny márnením času a odvádzaním pozornosti od skutočných potrieb veriacich, členov cirkevných zborov v mestách a obciach.
 8. Veriaci, členovia cirkevných zborov majú oči a uši a dobre vedia rozlíšiť čo je strojené, čo je umelé a čo je úprimné, osožné a kde skutočná služba a dobré slovo zvestované a povedané v pravý čas prináša ovocie, pokoj, požehnanie, odpustenie a uzdravenie.
 9. Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a záujemcovia o prípravu na duchovnú službu majú byť povzbudení, že prichádzajú do prajného prostredia, nie prostredia prenasledovania, pretvárky a deformovaných hodnôt.
 10. V prostredí prajnej cirkvi, priamej, otvorenej a transparentnej komunikácie budú mnohí povzbudení vstúpiť do tejto služby, nie odradení od tejto služby kvôli tlaku, ktorý je vytváraný pre slobodný názor farárov a kaplánov.
 11. Farár a kaplán v službe má zvestovať čisté evanjelium, má byť vzorom v správaní, v názoroch, má napomáhať múdro riešiť sociálno-ekonomické, kultúrne a spoločenské problémy súčasnosti. Má byť povzbudením pre veriacich a oporou v službe členov cirkevných zborov.
 12. Formálnosť, hľadanie vlastného prospechu a presadzovanie osobného záujmu oproti riešeniu skutočných potrieb a záujmov cirkvi vrcholnými predstaviteľmi cirkvi je jednou z príčin úpadku členskej základne a počtu občanov hlásiacich sa k našej cirkvi. Koľko členov a frustrovaných pracovníkov musí ešte odísť, aby sme sa spamätali?
 13. Nechýbajú naopak členom cirkevných zborov, ich predstaviteľom a spolupracovníkom práve slová povzbudenia a široká podpora v ich službe? Chýba. Dobrý postoj a činy dokážu motivovať členov cirkvi k práci a službe. Opakujúce sa prečiny a priestupky vrcholných predstaviteľov cirkvi však dokážu demotivovať mnohonásobne viac pracovníkov cirkvi, o širokej verejnosti nehovoriac.
 14. Koľko veriacich bude ešte podvedených, keď vidia zlyhania vedúcich predstaviteľov cirkvi, ich nemúdre narábanie s časom a prostriedkami ktoré im boli dané na výkon funkcie? Kedy dôjde k obnove morálneho kreditu a hodnôt našej cirkvi?