Preambula

Sme dedičia reformačných myšlienok, ktoré na naše územie pred piatimi storočiami cez obnovu cirkvi priniesli obnovu spoločnosti. Naša cesta k spolužitiu ľudí, založenom na slobode jednotlivca a na princípoch vzájomnej úcty, je inšpirovaná slobodou, ktorú získavame ako Božiu milosť vierou v Ježiša Krista. So znepokojením sledujeme, ako Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) prestáva byť „soľou zeme a svetlom sveta“. Spreneverujeme sa nášmu základnému poslaniu. Prestávame byť svedectvom o Božej láske, ktorá človeka zachraňuje a premieňa. Toto svedectvo je potrebné v dobe, keď ľudia stále viac hľadia na seba, svoje záujmy a prestávajú sa zaujímať o ostatných a pomáhať im, aby tiež prežili zachraňujúcu lásku Božiu.

Žijeme v dobe, keď stále viac ľudí podlieha strachu z otvoreného a slobodného sveta. Znepokojujúco veľké skupiny obyvateľov našej krajiny sa utiekajú k ponukám radikálnych, zdanlivo rýchlych, ale žiaľ násilných riešení spoločenských problémov, ako ich predkladajú extrémisti a politické subjekty s pochybnými hodnotami. Žijeme v dobe, keď vládnuce politické strany strácajú dôveryhodnosť a politici nedokážu zastaviť stále viac sa prehlbujúcu priepasť medzi rastúcou mocou oligarchov a bezmocnosťou ľudí stojacich na okraji spoločnosti.

V tejto kritickej fáze našej mladej demokratickej spoločnosti stratila ECAV povedomie prorockého poslania, vzdala sa dôležitej tradície svojich predkov, ktorí boli hlasom svedomia vtedajšej spoločnosti. ECAV stratila misijný rozmer (prinášať svetu evanjelium Ježiša Krista) a tiež rozmer služby. Stráca demokratický charakter. Jej predstavitelia sú zameraní na upevňovanie centralisticky organizovanej štruktúry totalitnými metódami. Sústreďujú sa na podávanie disciplinárnych podnetov,  predvolaniami a vypočúvaním zastrašujú svojich kritikov. ECAV je dnes v spoločnosti vnímaná ako mlčiaca, do seba a svojej minulosti zahľadená cirkev. Klesá počet ľudí hlásiacich sa k ECAV. Mladí i starší ľudia odchádzajú do iných cirkevných spoločenstiev. Podporu samostatných organizačných jednotiek a špecializovaných typov duchovenskej služby zastavila túžba po ovládaní a kontrole. Pretrváva úzkostlivé lipnutie na niektorých tradíciách povýšených nad potrebu transformácie a obnovy.

Evanjelici na Slovensku sú aj dnes veľmi rozmanitým spoločenstvom. Túto rozmanitosť chceme chrániť a pestovať, lebo ona je základným prejavom evanjelickej identity. Je prejavom identity ľudí žijúcich z povedomia neodňateľnej slobody darovanej nám, ako zvrchovaný akt Božej milosti a garantovanej našou vierou v Pána Ježiša Krista.

Ako spoločenstvo založené na biblických pravdách a na ich pochopení v Symbolických knihách sme formovaní svedectvami a teologickými zápasmi celých novovekých dejín, ktoré nás učia vždy nanovo prinášať oslobodzujúcu zvesť evanjelia. Túto schopnosť nechceme stratiť ani dnes. Preto sa hlásime k dôkladnému a v duchu reformačných zásad, aj ku kritickému štúdiu vlastnej tradície. Toto štúdium chceme pestovať ako na akademickej úrovni, tak aj na úrovni radových členov cirkvi, neustálym pohľadom na biblické texty ako také, ktoré nám odhaľujú zachraňujúcu pravdu o človeku.

Ako spoločenstvo, hlásiace sa k ťažkej skúsenosti evanjelikov počas protireformácie, vidíme aj v súčasnosti veľký potenciál v posilňovaní zvrchovanosti miestnych cirkevných zborov, od ktorých sa v evanjelickej cirkvi odvodzuje všetka moc. Každá vyššia organizačná jednotka má byť len službou miestnym cirkevným zborom a spájajúcim prvkom cirkvi v podmienkach nášho kultúrneho a politického spoločenstva. Preto vyzývame k takej zmene štruktúry ECAV na Slovensku, ktorá zodpovedá tomuto princípu decentralizácie a pružne dokáže reagovať na aktuálne zmeny vo vzťahu štátu k cirkvám a náboženským spoločnostiam. Model troch dištriktov pokladáme za najlepšie východisko, pre hľadanie optimálnej zmeny štruktúry.

Vyzývame členov Synody ECAV na Slovensku, aby neboli ľahostajní k budúcnosti našej cirkvi a bezodkladne využili všetky legitímne cesty, ktoré s účinnosťou od roku 2018 vyriešia zmenu štruktúry, volebného zákona, úpravu kompetencií predstaviteľov cirkvi, pripravia nové voľby a zabezpečia plynulý prechod cirkvi k fungovaniu v nových podmienkach.

V roku 500. výročia reformácie sa preto obraciame na všetkých evanjelikov na Slovensku, na tých, ktorí zostali v cirkevných zboroch, ako aj tých, čo sa našej cirkvi z rôznych dôvodov vzdialili. Máme v rukách dedičstvo reformácie, ktoré nás zaväzuje konať v záujme neustálej obnovy cirkvi. Pozývame Vás, aby ste svojimi darmi a svojimi schopnosťami prispeli k reforme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Naša cirkev potrebuje nielen novú štruktúru, ale aj nových ľudí s čerstvými silami a víziou. Preto voláme všetkých k tomu, aby posilňovaní modlitbami, hľadali ľudí ochotných prevziať volené funkcie v cirkvi a povzbudzovali ich k vernej a odvážnej službe. Vyzývame k zmene ustanovení o kandidačných poradách, ktoré rôznymi manipuláciami oberajú čestných a bezúhonných ľudí o ich právo byť volení.

S prosbou k všemohúcemu Hospodinovi, aby sa svojou milosťou priznal k našej viere pre zásluhy Pána Ježiša Krista, predkladáme túto chartu.

Ciele charty:

●     Formulovať víziu ozdravenia a rozvoja našej cirkvi, aby sa obnovila vzájomná dôvera, transparentnosť v procesoch rozhodovania, akceptoval sa model otvorenej správy, participácie a spolupráce, a rozvíjala sa činnosť a služba v jednotlivých oblastiach pôsobenia cirkvi.
●     Podporiť novelizáciu cirkevnej ústavy, optimalizáciu územného členenia na tri dištrikty, zjednodušenie organizačnej štruktúry formou decentralizácie kompetencií na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory a podporiť obnovu práv a slobôd v cirkvi.
●     Podporiť transparentné voľby nových cirkevných predstaviteľov na úrovni dištriktov a súčasne s tým na celocirkevnej úrovni (ktoré budú odvodené od zastúpenia v orgánoch dištriktov a seniorátov), do novej zjednodušenej organizačnej štruktúry cirkvi.
●     Zastaviť prenasledovanie a rehabilitovať poškodených členov ECAV, ktorým bolo konaním ECAV na Slovensku a jeho ústredných orgánov a predstaviteľov poškodené dobré meno a boli poškodené ich práva, tak civilné ako aj cirkevné.
●     Zastaviť zneužívanie týždenníka Evanjelický posol spod Tatier, mesačníka Cirkevné listy, vydavateľstva Tranoscius, a.s. ako aj stránky www.ecav.sk na jednostrannú propagáciu názorov, poškodzovanie dobrého mena cirkvi i práv iných osôb a zabezpečiť vyvážené zastúpenie dištriktov v redakčných radách týchto médií.
●     Trvalo pracovať na obnove morálneho kreditu našej cirkvi, jej dôveryhodnosti a tak deklarovať a posilňovať reformačné zameranie cirkvi, aby sa nestalo, že reformácia zostane len na papieri.  

Súčasťou tejto Charty, na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku, je Programový dokument, ktorý ju podrobne objasňuje, i formuluje víziu rozvoja, obnovy a zjednotenia cirkvi.

Svojím podpisom potvrdzujem/e, že sa stotožňujem/e s obsahom tejto charty sformulovanej a zverejnenej pri 500. výročí reformácie, ako člen ECAV na Slovensku / zborový orgán / orgán seniorátu / orgán dištriktu, s nádejou na obnovu funkčnosti našej cirkvi v duchu reformácie, obnovu vnútornej dôvery a transparentnosti pri správe veci cirkevných.

(Po podpísaní vám príde správa na vami uvedenú emailovú adresu. Tam treba svoj podpis potvrdiť kliknutím na link v emaily, až potom bude váš podpis započítaný.)

5. marec 2017

Úvodná skupina signatárov charty: (meno a priezvisko / cirkevný orgán; cirkevný zbor; seniorát; podpis)  
Jan Oslík, zborový farár, CZ Modra, Bratislavský s., v.r.
Pavol Trúsik, presbyter, CZ Stará Turá, Považský s., v.r.
Zuzana Kolárovská, ev. farárka v.v., CZ Galanta, Bratislavský s., v.r.
Samuel Linkesch, predsedajúci zborový farár, CZ Košice, Košický s., v.r.
Martin Kováč, presbyter, CZ Bratislava Legionárska, Bratislavský s., v.r.
Martin Šefranko, námestný farár, CZ Bratislava Legionárska, Bratislavský s., v.r.
Ján Brozman, dozorca Východného dištriktu, zborový dozorca, CZ Obišovce, Košický s., v.r.
Ján Hroboň, zborový farár, CZ Bratislava Dúbravka, Bratislavský s., v.r.
Ján Bunčák, zborový farár, CZ Trenčín, Považský s., v.r.
Roman Porubän, zborový farár, CZ Kežmarok, Tatranský s., v.r.
Ivan Eľko, zborový farár, CZ Nitra, Dunajsko-nitriansky s., v.r.
Roman Roskoš, námestný farár, CZ Klenovec, Rimavský s., v.r.
Daniel Mišina, CZ Háj, Turčiansky s., v.r.
Radomír Vařák, zborový farár, CZ Stará Turá, Považský s., v.r.
Bohuslav Beňuch, zborový dozorca, CZ Dudince, Hontiansky s., v.r.
Vladimír Daniš, emeritný dozorca Západ. dištriktu, člen CZ Bratislava Staré Mesto, Bratislavský s., v.r.
Jaroslav Petro, zborový farár, CZ Obišovce, Košický s., v.r.
Branislav Rybnikár, kantor, CZ Sobotište, Myjavský s., v.r.
Miroslav Hvožďara, senior Myjavského seniorátu, zborový farár, CZ Vrbovce, Myjavský s., v.r.
Pavel Zloch, zborový dozorca, CZ Vrbovce, Myjavský s., v.r.
Peter Podlesný, presbyter, CZ Košice, Košický s., v.r.
Ján Beňuch, seniorálny dozorca, zborový dozorca, CZ Žilina, Turčiansky s., v.r.
Vlastimil Synak, seniorálny dozorca, CZ Nitra, Dunajsko-nitriansky s., v.r.
Ľubomír Bechný, člen redakčnej rady Evanjelického východu, CZ Žilina, Turčiansky s., v.r.
Ľubomír Badiar, zborový dozorca, CZ Košice, Košický s., v.r.
Štefan Panuška, CZ Martin, Turčiansky s., v.r.
Dušan Kuchta, predseda hospodárskeho výboru, presbyter, CZ Modra, Bratislavský s., v.r.
Samuel Schvarc, CZ Bratislava Legionárska, Bratislavský s., v.r.
Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ Lučenec, Novohradský s., v.r.
Mária Hroboňová, námestná farárka, CZ Lučenec, Novohradský s., v.r.
Boris Mišina, predsedajúci zborový farár, CZ Bratislava Legionárska, Bratislavský s., v.r.
Ondrej Kolárovský, zborový farár, CZ Košice-Terasa, Košický s., v.r.
Tibor Molnár, zborový farár, CZ Mengusovce, Tatranský s., v.r.
Ondrej Majling, námestný farár, CZ Hrachovo, Rimavský s., v.r..
Tomáš Hyben, seniorálny dozorca, CZ Štrba, Tatranský s., v.r.
Daniel Koštial, predsedajúci zborový farár, CZ Banská Bystrica, Zvolenský s., v.r.
Milan Bruncko, CZ Martin, Turčiansky s., v.r.
Tomáš German, zborový farár, CZ Blatnica, Turčiansky s., v.r.

 

Svoj súhlas s textom Charty na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charty 2017) môžete vyjadriť jej podpísaním na internetovej stránke: https://www.peticie.com/charta_2017_na_ochranu_hodnot_reformacie alebo jej podpísaním na podpisovom hárku (ten je možné stiahnuť na internetovej stránke http://evanjelickajednota.sk).

Vyplnený/podpísaný podpisový hárok, prosím, pošlite poštou na adresu: Sekcia HELP – EJ, o.z., Partizánska 2, 811 03 Bratislava alebo zašlite naskenovaný na emailovú adresu: help@evanjelickajednota.sk. Ďakujeme.