Akú ECAV na Slovensku chceme – vízia rozvoja

 • Želáme si decentralizáciu v ECAV na Slovensku, ktorá posilní postavenie najmä cirkevných zborov, ktoré sú rozhodujúcim článkom pri budovaní cirkvi.
 • Potrebné je naplniť uznesenie č. C3 Synody ECAV na Slovensku z roku 2010 o reštrukturalizácii ECAV na Slovensku, ktorým sa má vytvoriť nová štruktúra cirkvi na báze troch dištriktov. Na tento účel a na vytvorenie efektívnych koordinačných orgánov ECAV na celoslovenskej úrovni je potrebné novelizovať Ústavu ECAV na Slovensku.
 • Silnejšie cirkevné zbory, rovnomernejšie rozdelená práca v troch dištriktoch, a ich seniorátoch prirodzene posilní spoluprácu, spolupatričnosť a budovanie jednoty v cirkvi.
 • Želáme si ECAV na Slovensku, ktorej zodpovedné orgány dokážu nestranne a objektívne rozhodnúť vo veciach disciplinárnych konaní, v bratskej láske napomenutí a prijatí, pričom si váži názor členov ECAV na Slovensku a rešpektuje ich petičné právo.
 • Želáme si, aby celocirkevná tlač a médiá boli názorovo pluralitné, aby poskytovali vyvážený obraz o dianí v cirkvi a o činnosti cirkevných zborov, kde prebieha reálna práca a služba.
 • Želáme si, aby sa práca a služba našich cirkevných zborov rozvíjala plnohodnotne vo všetkých oblastiach či je to práca s mládežou, rodinami, ľuďmi v núdzi, diakonická práca, práca s vysokoškolákmi, ekumenická práca, ako aj práca v komunite občanov, kde pôsobí cirkevný zbor.
 • Želáme si takú ECAV, ktorá umožní cirkevným zborom, aby intenzívnejšie spolupracovali a napredovali v jednotlivých regiónoch Slovenska tak v oblasti duchovnej, ako aj v oblasti hospodárskej a boli tak samostatnejšie a udržateľnejšie, aj s ohľadom na prebiehajúcu diskusiu o odluke cirkvi od štátu, na ktorej podobe, podmienkach a úrovni odluky je potrebné sa zhodnúť.
 • Želáme si modernizáciu a rozvoj cirkevných evanjelických médií, rozvoj a podporu duchovnej a náboženskej literatúry, rozvoj vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, podporu duchovných, kultúrnych aktivít a zvýšenú podporu ochrany kultúrneho dedičstva cirkvi a cirkevných zborov.
 • Želáme si posilnené cirkevné zbory, senioráty a dištrikty, ktoré budú schopné podporovať a zvýhodňovať prácu farárov a kaplánov v znevýhodnených regiónoch Slovenska.
 • Želáme si takú ECAV na Slovensku, ktorá dokáže prostredníctvom rôznorodosti foriem práce cirkevných zborov osloviť aj doteraz pasívnych evanjelikov alebo ich rodinných príslušníkov, ale aj obyvateľov vo svojom okolí, ktorá dokáže vytvoriť zázemie pre deti a mládež, ako aj byť oporou pre ľudí v núdzi, ľudí rôzneho postihnutia a ľudí v rôznych životných situáciách.
 • Želáme si takú ECAV na Slovensku, ktorá dokáže prostredníctvom cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov podporovať rôznorodé misijné, diakonické, školské, vzdelávacie a sociálne projekty a dokáže vystupovať jednotne i posilňovať vnútornú jednotu cirkvi.
 • Chceme autentickú a priateľskú ECAV, milujúcu Hospodina, tak ako aj ľudí, jej členov; chceme cirkev, ktorá vie prejaviť emócie, poskytnúť úsmev a ktorá vie byť duchovnou oporou.
 • Želáme si, aby práca, ktorá sa zabezpečuje a rozvíja v cirkevných zboroch, bola požehnaním pre mestá, obce, regióny ako aj komunity obyvateľov, kde pôsobia cirkevné zbory.
 • Želáme si, aby autorita biskupa bola prirodzená, nie vynútená, aby biskup dokázal prejaviť lásku, milosrdenstvo, povzbudenie, prijatie a odpustenie, aby predstavoval morálnu autoritu a podporu v duchovnom raste celého dištriktu.
 • Sme presvedčení, že evanjelium Ježiša Krista, Božie slovo obsiahnuté v Starej a Novej zmluve, spoločenstvo cirkevného zboru sú jedinými prostriedkami pre obnovu našich životov a plnohodnotného uplatnenia darov a talentov členov a jednotlivých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.
 • Naším záujmom je obnovenie dôvery a zdravých vzťahov v cirkvi, spravodlivé uplatňovanie práva a ozdravenie vnútorného prostredia našej cirkvi, ktoré je predpokladom pre plnenie jej prvoradého poslania – zvestovať evanjelium slovom aj praktickým činom.