Akú ECAV na Slovensku nechceme

 • Nechceme ďalšiu centralizáciu ECAV na Slovensku a ďalšie posilňovanie hierarchickej štruktúry cirkvi, nakoľko sme svedkami k tomu smerujúcich procesov.
 • Odmietame model vytvorenia ECAV na Slovensku bez dištriktov s jediným biskupom pre celé Slovensko; biskup má mať svoje územie v ktorom pôsobí – dištrikt.
 • Odmietame ďalšie pretrvanie organizačnej štruktúry ECAV na Slovensku, ktorú štát presadil v 50. rokoch XX. storočia z dôvodov politickej kontroly cirkvi.
 • Odmietame manipulačné vplyvy a zaujatosť najvyšších predstaviteľov cirkvi a im naklonených členov generálneho presbyterstva a senátov generálneho súdu.
 • Odmietame zneužívanie demokratických a samosprávnych zásad cirkvi ako aj spochybňovanie autority Synody ECAV na Slovensku.
 • Nesúhlasíme s nedostatočným a nekompetentným prezentovaním ECAV na Slovensku v svetských a cirkevných médiách a s ovládnutím viacerých celocirkevných evanjelických médií jednou redakčnou skupinou.
 • Odmietame zneužívanie celocirkevnej tlače na presadzovanie jednostranných názorov a na účelovú propagandu, ktorá spôsobuje názorový zmätok medzi členmi cirkevných zborov a širokou verejnosťou.
 • Odmietame účelové disciplinárne konania s neprimeranými postihmi.
 • Odmietame prenasledovanie názorových oponentov vedenia cirkvi a kritiky na fungovanie cirkvi. Naopak konštruktívnu kritiku a napomenutia prijímame ako základ bratskej a sesterskej lásky a prijatia.
 • Neželáme si, aby sa zneužíval nátlak na farárov a kaplánov – ordinovaných pracovníkov – a vynucovala sa od nich umelo lojalita, pod nátlakom, hrozbou sankcií, alebo za účelové výhody a pôžitky na úkor ostatných farárov a kaplánov.
 • Nechceme cirkev, ktorá sa odvracia od vlastnej mládeže a mladej generácie, ktorá tvorí jej budúcnosť.
 • Neželáme si, aby sa pri rozhodovaní v cirkevných orgánoch na vyšších rozhodovacích úrovniach prehliadali hlasy, prosby a názory cirkevných zborov.
 • Nechceme, aby predpisy a postupy cirkvi umožňovali sústrediť rozhodovaciu moc vo všetkých oblastiach v rukách jedného človeka a uplatňovanie protekcie.