Kam chceme ísť

ECAV na Slovensku vzišla z Lutherovej reformácie a v našej vlasti bola za posledných päť storočí významným prínosom v oblasti teologickej, kultúrnej, jazykovej a literárnej, a tiež v oblasti národnej identity. Reformácia (obnova, náprava) je proces, ktorý neskončil v minulosti, ale kontinuálne pokračuje a prebieha v každej dobe. Len cirkev, ktorá je stále reformovaná, je živou cirkvou. Na tejto ceste chceme pokračovať a vytrvať aj dnes.

Vyznávame, že cieľom existencie cirkvi je:

  • prinášať tomuto svetu evanjelium Ježiša Krista o Božej milosti a láske

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ Mt 28,19-20a 

  • žiť v láske k Bohu a ľuďom

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ L 10,27 / „Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.“ J 15,9 

  • rásť vo viere a prehlbovať lásku

„aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista“ Ef 4,15 

  • slúžiť ľuďom bez rozdielu

„Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.“ Mt 5,44 / „Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.“ F 2,4

K dosiahnutiu týchto cieľov potrebujeme vnútornú aj vonkajšiu reformu. Vnútorná sa týka našich osobných životov – aby boli menené a transformované Božou láskou, naplnené pokorou, ale tiež nádejou, pokojom a radosťou. Vonkajšia sa týka zmeny organizačnej štruktúry, ktorá má byť ochranou pred centralizáciou a zneužívaním moci. Táto zmena má viesť k opätovnému posilneniu suverenity cirkevných zborov. Činnosť vyšších cirkevno-organizačných jednotiek má viesť k službe a podpore práce misijnej aj administratívnej.