Zjednodušenie štruktúry ECAV

Dňa 14. marca 2017 predložilo občianske združenie Evanjelická jednota Komisii pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku návrh transformácie štruktúry cirkvi na tri dištrikty. Predmetná komisia mala zasadnúť 15.3.2017, aby posúdila a odporučila generálnemu presbyterstvu a synode návrh transformácie štruktúry cirkvi. Predsedníctvo ECAV na Slovensku v súčasnosti preferuje model zrušenia dištriktov a posilnenia centra, teda model ďalšej centralizácie cirkvi. Návrh, ktorý predložila Evanjelická jednota podporuje opačný prístup a to decentralizáciu v cirkvi a optimálnejšie územne rozloženie dištriktov ich rozčlenením na tri dištrikty.

Evanjelická jednota upozornila komisiu, že rozhodnutie o tom, akým smerom sa bude uberať štruktúra cirkvi, či centralizáciou alebo decentralizáciou nepatrí do kompetencie tejto komisie a ani generálneho presbyterstva, ale do kompetencie synody. Preto by mala mať synoda k dispozícii na posúdenie obe varianty možného vývoja, prípadne aj viac variant. Navrhované riešenie je potrebné posúdiť z hľadiska potrieb rozvoja cirkvi, z hľadiska finančných dopadov a z tiež posúdením, či navrhované riešenie prináša reálne organizačné zjednodušenie fungovania cirkvi.

V roku 1994 vstúpila do platnosti nová cirkevná ústava. Bola reakciou na zmenu spoločenských pomerov po roku 1989 (obnova občianskych a náboženských práv a slobôd) a tiež na osamostatnenie Slovenskej republiky. Nová ústava však nechala naštartovanú transformáciu cirkvi na pol ceste, nedokončenú – tak v otázke optimalizácie územného členenia, ako aj v oblasti vnútornej správy. Krátko po prijatí novej cirkevnej ústavy bolo jasné, že je potrebné dokončiť transformáciu organizačnej štruktúry ECAV. Na prvotné diskusie nadviazali viaceré uznesenia a neskôr zriadenie výboru GP pre zjednodušenie organizačnej štruktúry cirkvi. Predkladaný materiál napĺňa požiadavky uznesenia C3 Synody ECAV na Slovensku, ktoré bolo prijaté v Žiline roku 2010. Predmetné uznesenie znie: „Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ukladá Komisii pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku pripraviť návrh štruktúry s ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty v termíne do budúcej Synody“.  

Spracovaný model transformácie na tri dištrikty v prílohe č. 4 v prehľadnej tabuľke porovnáva súčasný model správy cirkvi a navrhovaný model troch dištriktov. Ten predstavuje reálne:

–        zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV
–        posilnenie základných COJ a
–        zamedzenie možností zneužitia postavenia vrcholnými predstaviteľmi cirkvi.

Čo sa týka navrhovaného nového územno-správneho členenia cirkvi na tri dištrikty, nie je našou úlohou a ani potrebné sledovať hranice samosprávnych krajov (VÚC). Potrebné je, aby naše hranice dištriktov priniesli vyváženejší model pre správu cirkvi a lepšiu spoluprácu.

Navrhovaný model troch dištriktov bude vytvárať motivačné prostredie pre spoluprácu a rozvoj cirkvi. Ozdraví sa aj spravodajstvo a komunikácia cirkvi navonok. Navrhovaný model umožní rozvinúť potenciál cirkvi a jej pracovníkov, ako ho formuluje Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017).  

Navrhovaný model je najjednoduchší z hľadiska zmeny a finančných dopadov. Umožňuje aj to, že na neho môže nadviazať v budúcnosti ešte ďalšia decentralizácia. Ľahko sa prispôsobí zmenám, v prípade úplného výpadku finančnej podpory zo strany štátu, alebo ich výrazného obmedzenia.

Navrhovanú transformáciu štruktúry cirkvi na tri dištrikty je možné a potrebné odsúhlasiť jediným hlasovaním o návrhu materiálu ako celku, samozrejme po predchádzajúcom objasnení prínosov navrhovanej zmeny v jednotlivých seniorátoch a cirkevných zboroch a získaní ich podpory. Podporu tomuto návrhu a riešeniu vyjadrujú aj signatári Charty 2017. Samotný návrh legislatívneho materiálu s uznesením bude pripravený v apríli 2017, teda dva mesiace pred synodou. O tom, že materiál bude pripravený a k dispozícii je potrebné informovať členov synody, ktorá sa bude konať v riadnom termíne – jún 2017.

 

Spracoval: Ing. Martin Kováč
presbyter CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
člen o.z. Evanjelická jednota

 

Materiál na stiahnutie:
Transformácia na model 3D – 22 február 2017.pdf